Polityka prywatności

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

PROGRES CNC SPÓŁKA CYWILNA MARCIN ŁACH, ANNA ŁACH, Pięczkowo 63-025, ul. Szkolna 33 NIP 786-166-29-47 informuje, że:

Administrator danych/Podmiot Przetwarzający:

Podmiotem Przetwarzającym/Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROGRES CNC SPÓŁKA CYWILNA MARCIN ŁACH, ANNA ŁACH, Pięczkowo 63-025 , ul. Szkolna 33 NIP 786-166-29-47, w oparciu o umowę kupna-sprzedaży lub realizacji zamówienia lub realizacji oferty lub zatrudnienie lub umowę o powierzeniu danych zgodnie z prawem.

Inspektor Ochrony Danych/Punkt kontaktowy:

W firmie wyznaczony jest punkt kontaktowy celem realizacji spraw związanych z danymi osobowymi. Adres: PK/IOD, Pięczkowo 63-025 , ul. Szkolna 33, adres e-mail: dkk@progrescnc.pl

Skąd mamy Twoje dane:

Otrzymamy/liśmy je od Ciebie w związku z zapytaniami ofertowymi, ofertami, zamówieniami/transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej firmie czy też w przypadku składania przez Ciebie „Podania o pracę” w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

Kategorie danych osobowych:

Wszelkie dane są przekazywane na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub zamówienia lub oferty/zapytań ofertowych, podania o pracę lub innej czynności zleconej, z podziałem na kategorie takie jak m.in. nazwa i adres firmy zawierające imię, nazwisko, adresy siedziby, adresy zamieszkania, a także wszelkie inne dane potrzebne do realizacji powyższych, w tym takich jak m.in: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe i inne przekazane.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) realizacji umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówień, realizacji wycen, realizacji dostawy zamówienia lub innej czynności związanej z realizacją zamówienia lub innej umowy cywilno-prawnej oraz umowy o powierzeniu danych, realizacji w procesie rekrutacji/zatrudnienia w naszej firmie

2) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze sprzedażą/zakupem/zamówieniem/transportem/ofertą/wyceną zlecenia i zatrudnieniem

Udostępnienie danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

Podmiotom i organom, którym spółka PROGRES CNC SPÓŁKA CYWILNA MARCIN ŁACH, ANNA ŁACH może być zobowiązana lub upoważniona przez administratora, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom, a za Pani/Pana zgodą również innym podmiotom.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane nie są przekazane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) obowiązywania umowy/ zamówienia, a po jej zakończeniu – w związku z obowiązkiem prawnym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przechowywania dokumentów źródłowych tj. faktur itd.,

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń, w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem ograniczenia do minimum okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3) prowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu usuwane.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Biuro będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Źródło pochodzenia danych:

Dane są/będą przekazywane od Pani/Pana czyli jako administratora, w związku z realizacją: oferty/wyceny/zamówienia/umowy kupna-sprzedaży/realizacji dostawy/procesu rekrutacji/zatrudnienia lub inną czynnością zleceniową.

Wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych (m.in. realizacji umowy/ oferty/ zamówień/ wycen/ dostaw / innej umowy cywilnoprawnej / możliwości wystawiania dokumentów sprzedażowych, magazynowych/ transportowych/ produkcyjnych) oraz związanych z zatrudnieniem.

Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej i prowadzenie odpowiednich czynności z tym związanych, oraz prowadzenie procesu rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie handlowym i fakturowym oraz księgowym licencjonowanym, w sposób ręcznie wprowadzanych danych lub w części zautomatyzowany w postaci faktur przekazanych/wystawianych elektronicznie/pocztą tradycyjną, a także w okresie roku obrotowego do momentu wydania dokumentacji w sposób niezautomatyzowany i nie są profilowane, do żadnych celów.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na ww. adres mailowy.